Villkor båtköp online (Online purchase conditions)

När du köper båt online hos Bella-Veneet Oy (nedan benämnt Bella) gäller följande villkor.

Inledning

För fullständiga villkor, se Bellas konsumentköpavtal. Detta är ett tilläggsavtal för köp av båt online, och gäller i de fall motstridigheter förekommer, framför de villkor som framgår av Bellas konsumentköpavtal.

Beställningsprocess och avbeställning

När du har lagt din beställning börjar vi processen med att förbereda och koordinera leveransen av din båt. Fram tills att din båt är levererad kan du när som helst göra en avbeställning. Om du gör en avbeställning eller om du bryter mot detta avtal och vi därmed annullerar din beställning, accepterar du att vi som ersättning kommer att behålla den beställningsavgift som du betalade när du lade din order. Du accepterar att den beställningsavgift som betalats av dig utgör en rättvis och rimlig uppskattning av de faktiska skador som vi ådrar oss vid behandling av din order, vid transport, återförsäljning och/eller när vi på nytt utbjuder båten till försäljning.

Beställningsavgiften är endast återbetalningsbar vid icke godkända kreditansökningar.

Leverans

Vi meddelar dig om vilken dag båten förväntas vara klar för leverans vid det avtalade utlämningsstället. Vi erbjuder leverans av båten sjösatt inklusive en timmes introduktion. Planerar du att hämta din båt med trailer, eller om du tror du behöver en längre introduktion, vänligen kontakta utlämningsstället. Vi reserverar oss rätten att ändra leveransdag, inklusive förseningar som beror på transportförseningar, och vi kommer meddela dig i händelse av sådan ändring.

Detta avtal kommer att betraktas som annullerat om du inte hämtar upp båten inom 14 dagar från planerad leveransdag. I händelse av annullering är du införstådd med att du inte längre har rätt till leverans av båten och att vi kan behålla den beställningsavgift som du betalade när du lade din order.

Ångerrätt

När du köper en båt online från Bella gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Bella detta inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda båten (ångerfristen).

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Bella om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Du som kund ansvarar för båtens skick efter det att du har tagit emot båten. Båten ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bella. Retur skall ske till det utlämningsställe där båten levererades om inget annat avtalats.

När du utövar din ångerrätt kommer Bella att betala tillbaka det belopp du betalat för båten exklusive beställningsavgiften enligt ovan. På det belopp som ska återbetalas har Bella rätt att dra av en summa som motsvarar båtens värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat båten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Båten får köras totalt i max fem timmar under detta fastställande.

Bella betalar snarast tillbaka beloppet, men får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot båten. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Kontaktinformation om du vill utöva din ånger- eller reklamationsrätt: bellainfo@www.bellaboats.fi

Reklamationsrätt

Du har alltid tre års reklamationsrätt på båtar som köpts på webbplatsen, se Bellas konsumentköpavtal.

Bella står för returfrakten för godkända reklamationer.